ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้บริจาคพื้นที่ 25 ไร่ และเริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542
โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มอบหมายนายพูนทรัพย์ วัฒนไชย มาบริหารงานและต่อมาได้ดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี


         ปีการศึกษา 2545 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวมอบให้โรงเรียน 1 หลัง
ให้ชื่ออาคารว่า อาคารจุลานนท์1 พร้อมสร้างสนามบาสเกตบอล 1 แห่ง

        ปีการศึกษา 2546 สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้อีก 1 หลัง อาคารจุลานนท์2 สนามบาสเกตบอล
1 สนาม  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
โรงเรียนมัธยม  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

        ปีการศึกษา 2547 พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สร้างอาคารเรียนให้ชั่วคราวมอบให้โรงเรียน
1 หลัง  ให้ชื่อว่า อาคารศึกษา พัฒนามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

        ปีการศึกษา 2554 วันที่ 20 มกราคม 2554 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คนที่ 2  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

        ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คนที่ 3  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

        ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายวันชัย  ทันสมัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คนที่ 4  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี