ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [ดาวน์โหลด]
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 [ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6]
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ดาวน์โหลดกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 [ดาวน์โหลด]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

   การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 : นายวันชัย ทันสมัย [บทคัดย่อ], [บทสรุป]
  ข่าวประกาศ
แบบฟอร์ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2560
   แบบฟอร์มปก ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2559
   รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มหลักสูตรท้องถิ่น
   แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรท้องถิ่น [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
กิจกรรมลดเวลาเรียนและชุมนุมที่บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น
   รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนและชุมนุม [ดาวน์โหลด]