ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

ณัฎฐิญา

นายวันชัย  ทันสมัย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2521
ป.กศ.สูง พลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2531
ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา
พ.ศ.2542
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน
พ.ศ.2528
ครู 2 ระดับ 2
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2535
อาจารย์ 1 ระดับ 4
โรงเรียนพานทอง  จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2545
อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนพานทอง  จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2553
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดแปลงเกต  สพป.ชบ.2
พ.ศ.2555
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเกาะสีชัง สพม.18
พ.ศ.2557
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" สพม.18
พ.ศ.2559
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18


- กลับหน้าหลัก -