Up
โครงสร้างบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

 


นายวันชัย  ทันสมัย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายธีรภัทร์  ดงยางวัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ


นางสาวยุพาภร สุขสาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคลการเงินและสินทรัพย์


นายสุริยา  เดชเลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน


นางสาววิราภรณ์  ทีหอคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางวรรณิกา  ชาญพิชญาพรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์