Up
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

 


นางสาวภรดา  ศิริวงศ์มณี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางอรวรรณ  สอนเผือก
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ


นายธีรภัทร์  ดงยางวัน
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ


นางสาววิราภรณ์  ทีหอคำ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวประชุมพร  บุญมา
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวอภิญญา  กวดแก้ว
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวประยง  บุญพา
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวจินตนา  บัวขาว
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวจิราภรณ์  สีหราช
ตำแหน่ง  ครู


นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวศิรินภา  อินอ่วม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาววาสนา  แซ่หล่อ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ


นางสาวจริยา  จันทร์เพ็ชร
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


นางสาวมยุรี  สุปะเม
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวโศรยา สมบัติทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นายศักดิ์รินทร์ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวมุกดา สุวรรณประทีป
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย