Up
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวกชนุช  นางาม
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสุพรรณ์  สว่างศรี
ตำแหน่ง  ครู


นางสางวรางคณา  วิบูลย์เพ็ง
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวลลิตตา  อรรถสมบัติ
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวสุนิสา  สุขหมั่น
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวเกสรา  ขันแข็ง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวคณิตา  แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวศศิลักษณ์  พิณพาทย์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวพรพิมล  ทองคำดี
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


นางสาวกุสุมา จันทร์คล้าย
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวนัฐพงศ์ ทองศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวสุดารัตน์ ปานมีศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวศศิรัญ บาลจบ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวปิยาภรณ์ มุลศรีสุข
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย