Up
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

 


นางสาวพัทธนันท์  บุญมาก
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนิษฐา  รื่นรมย์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวจันทรา  จรเด็จ
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวดรัณ  มาลาทอง
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวศิริพร  สาลี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวนวลนภา  คำสม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวนันท์นภัส  ไสยเกตุ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาววิไลลักษณ์ คำโพธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวกมลทิพย์ ไชยวาน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย