Up
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา

 


นายสุริยา  เดชเลย์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายตฤณ  น้าวแสง
ตำแหน่ง  ครูนางสาวพจมาน นาคะเมฆ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 


นายสมชาติ  ล้วนมงคล
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
นายวัชรพงษ์ สุขเสงี่ยม
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างนายศุภากร พวกพูล
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย