Up
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ

 


นายศรัณย์  ส่งทวน
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นางภัทราพร  พิทักษ์พูน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 


นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง