การจัดการความรู้

(Knowledge Management)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

แผนการจัดการความรู้

เกี่ยวกับเรา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 • ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต
 • การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกระบวนการทางปัญญาที่นำไปสู่ปัญญาร่วม (collective wisdom) ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • คลังเก็บความรู้สามารถช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรได้

หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

คลังความรู้

คลังความรู้ออนไลน์ ที่รวบรวมสื่อการสอนของคุณครูที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา

คลังถอดบทเรียน

การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทำงานออกมาใช้เป็นทุนในการทำงานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียน จึงเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

 • ทั้งหมด
 • VDO
 • PLC
 • Web

SUAN สร้างสรรค์

VDO

PLC

PLC

Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญาในที่สุด

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

                                                                        

นายวันชัย ทันสมัย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิราภรณ์ ทีหอคำ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวยุพาภร สุขสาม

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

นางสาวจินตนา บัวขาว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

มาตรการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลับ ชลบุรี ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทความวิชาการ

เผยแพร่บทความวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการจัดการเรียนรู้

A Development of Attention Game in Primary School Students

Thosaphorn Srangnanok

 • Faculty of Education, Burapha University, Chonburi
 • Brain, Mind and Learning
 • Master of Science (M.Sc.)
 • วารสารพยาบาลทหารบก TCI กลุ่ม 1
 • THAIJO

A Development of Attention Game in Primary School Students

Thosaphorn Srangnanok

 • Faculty of Education, Burapha University, Chonburi
 • Brain, Mind and Learning
 • Master of Science (M.Sc.)
 • วารสารพยาบาลทหารบก TCI กลุ่ม 1
 • THAIJO
Advanced

A Development of Attention Game in Primary School Students

Thosaphorn Srangnanok

 • Faculty of Education, Burapha University, Chonburi
 • Brain, Mind and Learning
 • Master of Science (M.Sc.)
 • วารสารพยาบาลทหารบก TCI กลุ่ม 1
 • THAIJO

นวัตกรรมการเรียนการสอน

นวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional Innovation) เป็นสิ่งที่คุณครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นำมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่งานวิจัย และผลงานที่โดดเด่นของครู และสถานศึกษา

SUANCHON Model

การพัฒนารูปแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย SUANCHON Model โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

OBEC AWARDS (63)

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม
ครูธนกร จันทกลิ่น

OBEC AWARDS (63)

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม
ครูบุปผา ทับศรี

OBEC AWARDS (62)

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม
ครูนันท์นภัส ไสยเกตุ

กิจกรรมวิชาการ

การดำเนินการกิจกรรมวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ติดต่อเรา

Location:

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20130

Call:

038-119649

Loading
Your message has been sent. Thank you!