...

หลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษาในยุคดิจิทัล

Suankularb Wittayalai Educational Curriculum


หลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา เป็นแนวทางการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในการสร้างพลเมืองดีของชาติสาหรับสถานศึกษาที่ใช้ชื่อสวนกุหลาบ เพื่อมุ่งปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถาบันสวนกุหลาบ มีภูมิธรรม ภูมิรู้ ภูมิปัญญา ภูมิคุ้มกัน และภูมิฐาน สามารถเป็นสมาชิกที่ดี สามารถเป็นสมาชิกที่ดีสามารถเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัย

หลักสูตร